วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559


การสวดพระอภิธรรม ทำนองหลวง ฉบับพระราชพิธี

ภพภูมิของสรรพสัตว์


การแสดงผังภพภูมิของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตามคติความเชื่อของพราหมณ์ และพุทธศาสนาวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รูปจักรวาลในคติความเชื่อของพราหมณ์ และพุทธศาสนารูปจักรวาลในคติความเชื่อของพราหมณ์(ตำแหน่งของภูมิต่าง)รูปจักรวาล ในคติทางพุทธศาสนา ฝ่ายเถรวาท (สมุดภาพไตรภูมิคาถา)

รายนามพระพุทธเจ้าทั้งหมด


รายนามพระพุทธเจ้าทั้งหมด